ក្រុមហ៊ុន អិុនធីណិត ហូម

ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយសារតម្រូវការអិុនធឺណិត មានការកើន ឡើងជាលំដាប់។
អិុនធឺណិត ហូម បានបង្កើតឡើង ដេាយផ្ដល់ជូនសេវា អិុនធឺណិត នូវកំរិតល្បឿនធំ លឿនបំផុត មានភាពងាយស្រួលក្នុង ការប្រើប្រាស់ តាមតម្រូវការតាម  ផ្ទះ តូច ធំ បុរី និង អាគារស្នាក់នៅជាដើម។
អិុនធឺណិត ហូម នាំមកជូនអតិថិជននូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រេាយបំផុត ហ្វាយបឺអុបទិក (Fiber Optic) ក្រេាមដីដែលធានាបាននូវ គុណភាពខ្ពស់ មិនរអាក់រអួល និង ផ្ដល់សេវា បម្រើរហ័សទាន់ចិត្ត ។

image speed

ការផ្ដល់ជូនល្បឿនលឿន
ភ្ជាប់ជាមួយកញ្ចប់បន្ថែម
Facebook, Games & YouTube

image save

តម្លៃសមរម្យ

image homeinternet

ការផ្ដល់ជាប្រភេទខ្សែ ហ្វាយបឺអុបទិក
(Fiber Optic) ក្រេាមដី 100%

image faster

សេវាកម្មរហ័ស និង
ធានាបានគុណភាពខ្ពស់