អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ ៣០៦A ៣០៦B ផ្លូវលេខ១៨២ ក្រុម១៩ ភូមិ៨
សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី៣ ខណ្ឌទួលគោក រាធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

+855 23 97 67 67

អីុម៉ែល

sales@internethome.com.kh

គេហទំព័រ

www.internethome.com.kh