កញ្ចប់អ៊ិនធឺណិត

Fiber - HOME 1

unlimited

image 6mbps

ល្បឿនពេលយប់
និង សៅរ៍-អាទិត្យ

ល្បឿន*2


បង់ប្រាក់មុន ៦ខែ

តម្លេីងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ *


បង់ប្រាក់មុន១២ខែ

ថែមជូន 1 ខែ


ល្បឿន15Mbps

សម្រាប់

កាផ្ដល់ជាប្រភេទខ្សែហ្វាយបឺអុបទិក (Fiber Optic) ក្រោមដី100%

$15.99រួមបញ្ចូលពន្ធអាករលេីតម្លៃបន្ថែម 100%
*ថ្លៃតម្លេីង $40

កញ្ចប់អ៊ិនធឺណិត

Fiber - HOME 2

unlimited

image 8mbps

ល្បឿនពេលយប់
និង សៅរ៍-អាទិត្យ

ល្បឿន*3


បង់ប្រាក់មុន ៦ខែ

តម្លេីងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ *


បង់ប្រាក់មុន១២ខែ

ថែមជូន 1 ខែ


ល្បឿន35Mbps

សម្រាប់

កាផ្ដល់ជាប្រភេទខ្សែហ្វាយបឺអុបទិក (Fiber Optic) ក្រោមដី100%

$21.99រួមបញ្ចូលពន្ធអាករលេីតម្លៃបន្ថែម 100%
*ថ្លៃតម្លេីង $40

កញ្ចប់អ៊ិនធឺណិត

Fiber - HOME 3

unlimited

image 12mbps

ល្បឿនពេលយប់
និង សៅរ៍-អាទិត្យ

ល្បឿន*3


បង់ប្រាក់មុន ៦ខែ

តម្លេីងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ *


បង់ប្រាក់មុន១២ខែ

ថែមជូន 1 ខែ


ល្បឿន40Mbps

សម្រាប់

កាផ្ដល់ជាប្រភេទខ្សែហ្វាយបឺអុបទិក (Fiber Optic) ក្រោមដី100%

$29.99រួមបញ្ចូលពន្ធអាករលេីតម្លៃបន្ថែម 100%
*ថ្លៃតម្លេីង $40